Třetí část - Návrat k přítomnému okamžiku skrze CranioSacrální Biodynamiku

12.11.2009 20:24

Návrat k přítomnému okamžiku skrze CranioSacrální Biodynamiku

Jak už jsem zmínila výše, vidím CSB jako velmi přínosnou cestu. Je to metoda, která pracuje neinvazivně, na základě vlastní moudrosti naší bytosti. Při práci s nemocemi a jejich fyzickými symptomy pomáhá klientovi vidět jeho životní situaci začleněnou do širšího kontextu. Pomáhá člověku změnit přístup k nemoci jako takové a přijmout zodpovědnost za stav, ve kterém se jeho systém nalézá. Stav fyzického těla můžeme brát jako podstatnou informaci při směřování na naší životní cestě. Pak se nemoc stává naším spojencem. Když změníme mentální nastavení, otevírají se i cesty řešení situace.

 

Člověk jako celek

 

CSB vidí bytost člověka jako celistvý systém, který zahrnuje více úrovní. Tyto systémy jemnohmotných těl jsou různými autory uváděny s jistými odlišnostmi. Mě zajímala možná analogie s rytmickými prouděními vycházejícími z Dechu života, a tu popisuje Ch. Ridleyho (2006).

Při konkrétní práci s klientem se zaměřujeme na určitou úroveň klientova systému. Můžeme měnit šíři pole, které vnímáme. To ovšem závisí na vrozeném plánu léčení našeho klienta.

Fyzické tělo je nám nejvíce zřejmé. V něm se na fyzické úrovni manifestují symptomy jako je nepohodlí, bolest či nemoc. Na této úrovni vnímáme rytmické proudění označované jako CRI (kraniální rytmický impuls, v ang. cranial wave). Je to úroveň, ve které jsme v kontaktu

s nezpracovanými silami v systému. Jsme v kontaktu s jeho historií. CRI se týká jednotlivých struktur a tkání. Při biodynamicky orientované práci tuto úroveň lidské bytosti neoslovujeme, ale jdeme hlouběji, pod ní. Klesáme blíže k samotnému Zdroji Bytí.

Další již jemnohmotné tělo, které je vlastně na úrovni individuální duše člověka, je označováno jako éterné tělo. Je to vlastně úroveň naší psychiky. Podle Ridleyho této úrovni v CSB odpovídá úroveň Mid–tide. Jedná se o celistvé, propojené pole tkání a tekutin systému člověka. Na této úrovni se již kotaktujeme s celistvosí a s léčivými silami. V rámci celistvosti můžeme být přítomni léčení jednotlivých struktur a práci s inertními fulkry.

Další tělo se označuje jako astrální. Je sídlem emocí a je nositelem uvědomnění našeho Já. Je to tělo, které se může od těla fyzického odpojit a které po smrti fyzického těla po určitou dobu přetrvává. Podle Ridleyho je analogií na této úrovni proudění Long-tide. Je to úroveň širokého pole vnímání. Na této úrovni jsme v kontaktu s přímým záměrem Dechu života, jedná se o propojené přílivové tělo.

Nejniternější úrovní je úplné propojení s Celkem, s Bytím samotným. V CSB je označována jako Dynamický klid. Zde se dostáváme mimo rytmické proudění, spočíváme v živoucím všeobsažném klidu. Čas a prostor ztrácejí svůj význam.

 

S. Grof (1999) popisoval zážitky svých klientů při pokusech s LSD a zážitky z prenatálního období v děloze matky, byly často právě analogické se stavy při kontaktu s Dynamickým klidem. Grof toto období označuje jako bazální perinatální matrici BPM I a její charakteristikou bývá často silné mystické ladění, pocity jednoty a extáze, pocit čiré existence. Podle empirických zkušeností S. Grofa právě tyto zážitky významně ovlivňují pozdější život člověka. Už zde se totiž tvoří podmíněné vzorce zkušeností, záleží totiž také na tom, jak je dítě přijato, v jakých podmínách se matka nachází. Tvoří se inertní fulcra na základě biokinetických sil, které vstupují do systému.

 

Při jednom ošetření v roli klienta jsem řešila mentální problémy, které měly co dočinění

s pocity nedostatečnosti, neúspěchu a nepatřičnosti. Byla jsem v kontaktu s tělem a najednou se začalo cosi zásadně měnit. Cítila jsem zvláštní propojení těla a mysli. Pomalu se rozléval pocit klidu a spočinutí, Jednoty. Myšlenky sice normálně přicházely a já jsem komunikovala se svým terapeutem, nic z toho ale stav sjednocení ani v nejmenším nenarušovalo. Změnilo se mé tělesné schéma. Vnímala jsem velikou hlavu ve srovnání se zbývajícím tělem. Moje tělo se vzadu zužovalo do jakéhosi ocásku a ruce jakoby ještě nebyly dovytvořené. Byly krátké. Vnímala jsem tedy stav svého embryonálního vývoje. Objevila se i myšlenka, že bych měla vděčnost, kterou jsem pociťovala, směřovat k té síle, která mě vytvořila, k Bohu, ale v té chvíli nebylo já a On. Nebylo ke komu se obrátit. Byla jen Jednota. V té chvíli jsem cítila, co to znamená, když duchovní mistři píší, že nejde o to něčeho dosáhnout, něco objevit. Vše, co nám přinese hluboký vnitřní klid, spočinutí v hloubce přítomnosti, již dávno bytostně známe a stále životem neseme s sebou.

 

Role terapeuta v CSB

 

Když se vrátím k CSB, pak právě vědomá přítomnost je nezbytným základem pro práci terapeuta. Systém klienta se pak může k terapeutovu neutrálu (ke stavu vědomé přítomnosti) orientovat jako k majáku a rezonovat s ním. Z tohoto vnitřního klidu vyvstává proces léčení.

V tomto stavu oslovujeme vnitřní léčivé síly systému. Proces léčení vychází zevnitř, z moudrosti naší bytosti. Oslovujeme Zdraví jako takové.

 

Neutrál

Stav vnímání přítomnosti je pro praktikanta v biodynamické práci zásadní. Ošetření začíná nastolením praktikantova neutrálu. Neutrál vnímám jako určitý rovnovážný stav bdělé otevřené přítomnosti. Stav praktikantova neutrálu nesou fyzické prvky pozice a s nimi jsou neoddělitelně spojená i vnitřní nastavení.

 

Střední linie

Když nastoluji svůj neutrál v roli praktikanta orientuji se většinou nejprve ke své střední linii. Tedy k vnitřní ose těla, fyzicky reprezentované páteří a mozkomíšním kanálem. Střední linie má svůj embryologický původ v primitivním proužku, který se začíná vyvíjet okolo 14. dne života embrya. Už v této době dává primitivní proužek vyvíjejícímu se fyzickému tělu základní orientaci pro vývoj buněk. Tento primitivní proužek je tedy vlastně jakýmsi prvotním majákem pro naše vytvářející se fyzické tělo. Prostřednictvím střední linie se mohu spojovat právě s matricí Zdraví ve svém i v klientově systému. Střední linií se propojuji směrem k nebi i k zemi. Přímost střední linie a její uvolění mi poskytuje i fyzické pohodlí při práci s partnerem.

 

Uzemnění

Prodlužením střední linie dolů směrem k zemi se ukotvuji, přináší mi to uzemnění. Uzemnění si zpřítomňuji i vnímáním svých chodidel, ve kterých vnímám velký podporující zdroj. Dobré spojení se zemí vnímám jako klíčové pro usazení tady a teď. Tedy pro vnímání přítomného okamžiku.

 

Strait sinus

Dalším místem, které pomáhá nastolit neutrál je strait sinus. Navazuji vnitřní kontakt

s místem venózního splavu, který je součástí drenážního systému lebky. Mentální prodloužení strait sinu dále směrem k zemi dává jakousi vnitřní oporu zezadu a vytváří pocit odstupu

od klientova systému. Mentální kontakt s tímto místem mi pomáhá při rozšíření vědomí

do prostoru (udržení širokého vztahového pole) a pomáhá mi vyvarovat se zúžení pozornosti na klientův systém.

 

 

Fulcrum srdce

Místem, které mi významně pomáhá nastolit neutrál, je oblast srdce. Oblast srdce je pro nás místem přirozeného propojení s Dynamickým klidem.

Charles Ridley (2006) označuje srdce jako: „...multidimensionální orgán, který je centrem všech funkčních aspektů našeho bytí – fyzického, psychického a spirituálního....“.

S oblastí srdce pracuje i buddhistická praxe označovaná jako bodhičitta (probuzené srdce). Zjednodušeně jde o probouzení soucitu, ve smyslu přirozené propojenosti se vším živým.

 

 

Fyzické uvolnění

Pro to, abych mohla delší dobu setrvávat ve stavu neutrálu, je důležité i fyzické pohodlí a uvolnění tělesných napětí. V tom mi napomáhá mít ve vědomí fulcrum loktů, tedy stabilní a pohodlnou oporu, která mi pak umožňuje zůstat ve stavu jednoty celého těla a neřešit napětí nějaké partie svalů. Pro pocit fyzického pohodlí je pro mě důležitá právě i výše zmíněná dobrá opora a uvolnění chodidel.

 

Vnitřní nastavení

Vnímám, jak se prostor neutrálu s prohlubující se praxí mění. Zpočátku moje vědomí spíše zaplňovaly myšlenky na jednotlivé fyzické i mentální aspekty neutrálu a má mysl byla spíše

ve zmatku, že snad o neutrálu ani nemohla být řeč. Ale postupně se jednotlivé prvky zapojují

do smysluplného funkčního celku. V současné době vnímám neutrál jako opravdový prázdný prostor, který je prost jakýchkoliv kvalit. Mám zážitek z jednoho ošetření, ve kterém jsem

při focusingu procházela procesem v oblasti svého srdce. Nejprve jsem srdce zažívala jako oblast plnou lásky, překypující láskyplnou energií. Potom ale došlo ke změně a najednou jsem zažívala prázdnotu. Byl to velmi bolestný a ohrožující stav. Když jsem s tímto pocitem setrvala a dala mu svou prostou pozornost, začal se postupně měnit. Cítila jsem v této prázdnotě velikou sílu. A tuto sílu cítím nyní i v neutrálu, když se má mysl vzdá svých konceptů, když informace, vzpomínky, zkušenosti „odložím za oponu“ a setrvám s otevřenou myslí ve vztahovém poli a naslouchám klientovu systému.

Dr. Sutherland to popisuje takto: „ Vstoupíš do všeobjímajícího „moře kolem nás“, absolutně prázdný, bez potřeb cokoliv měnit, analyzovat nebo diagnostikovat. Totálně otevřený přítomnému okamžiku, naslouchající léčivým záměrům Dechu života.“

 

Ch. Ridley (2006) klade důraz na vnímání neutrálu jako stavu, který je opravdu nezaměřený, klidný a tichý. V jeho pojetí biodynamiky je důležité vzdát se opravdu všech záměrů a technik a jen naslouchat a odevzdat se s důvěrou Dechu života.

 

Holistický posun

Na základě praktikantova neutrálu a vytvoření vztahového pole se může systém klienta orientovat ke svému neutrálu. Dochází ke sjednocování a propojování celého systému, což může klient pociťovat jako uvolňování a rozšiřování se na fyzické i mentální rovině. Tento proces, označovaný jako holistický posun, je základem pro práci podle vrozeného plánu léčení. To je ukotvení v přítomnosti, tak jak ho zažívá klient skrze CSB. Často se stává, že klient je překvapen tímto stavem, popisuje ho jako pocit většího prostoru těla, nebo jako stále dál a dál se prohlubující uvolnění.

 

Vztahové pole

Při práci s klientem vlastně vytvářím vztahové pole. Tedy mentální i fyzický prostor, ve kterém já, jakožto terapeut komunikuji se systémem klienta na příslušné úrovni (úroveň Long-tide, Mid-tide, klidové stavy, Dynamický klid), jak jsem už popsala výše. Pro klienta je to prostředí, ve kterém cítí důvěru a přijetí sebe sama a může se tedy otevřít svému léčivému procesu. Vnímá terapeutův neutrál jako ukotvující princip, ke kterému se může orientovat. Tyto kvality mohou zpočátku působit spíše na podvědomé úrovni. Spolu s postupujícím procesem klienta, je klient více schopen vnímat a rozlišovat kvality na jemné úrovni. To je proces, ve kterém se člověk učí být tam, kde je mu dobře a dát si prostor v hledání toho, co ho posiluje. Učí se vnímat jemné signály svého těla.

 

Dynamický klid

Ve filosofickém základě CBS se pro základ všech forem, pro zdroj, ze kterého vše povstává, používá označení Dynamický klid. Tento pojem je analogický k pojmům užívaným v jiných tradicích a náboženstvích (Bytí, Tao, prázdnota, jednota). Název se snaží obsáhnout kvality těžko slovy popsatelné. Dynamický klid je základem všeho, vše z něj vychází. Je to absolutní klid a zároveň neomezená živost. Je zdrojem veškerého života, je jednotou mimo dualitu.

Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao; jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno.

Bezejmenné je počátkem nebe a země. Pojmenované je matkou všeho stvoření.

Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, proniká k jádru této tajemnosti; kdo je naplněn žádostmi, postihuje jen vnější tvářnost věcí.

To obojí – ač má rozličná jména – vyvěrá ze stejného prapůvodu. Stejnost – toť hlubina záhadnosti. Záhada všech záhad, brána veškeré tajemnosti. “

(Lao-c´: Tao te ťing)

 

Síla, která z Dynamického klidu vychází se záměrem tvořit formy, se v CSB označuje jako Dech Života (Breath of Life). Dech života se manifestuje v biodynamické potenci (živoucí energii). Vycházejí z něj rytmická proudění, která tvoří víceúrovňový sytém lidské bytosti. Na tyto rytmy, které jsou blíže popsány výše, se ladíme při ošetření.

V CSB pracujeme i s touto esenciální úrovní lidské bytosti. Při práci s Dynamickým klidem se dostáváme do kontaktaktu s přítomností, s absolutním klidem a přijetím na té nejzákladnější možné úrovni. Tímto způsobem můžeme vystoupit za veškeré formy a znovunastavit spojení se základní matricí Zdraví. Mohou se změnit základní otisky v klientově systému. Zážitek kontaktu s Dynamickým klidem může klientovy připomenout, že to co v životě hledá nosí v každém okamžiku s sebou v hloubi své vlastní bytosti.

Fulcrum srdce a střední linie jsou místy v našem těle, která nám pomáhají dostat sedo kontaktu s Dynamickým klidem.